Enquête: ‘Arnhemmers steunen restauratie Eusebius’

MEDIA: Een grote meerderheid van de Arnhemse bevolking is voorstander van de restauratie van de Eusebiuskerk in de stad. Iets meer dan de helft geeft daarbij aan dat de opknapbeurt dan wel min­der moet gaan kosten dan de 80 miljoen euro waarover tot op he­den wordt gesproken. Slechts een minderheid opteert er voor de kerk te slopen of tot ruïne te laten vervallen.

Dat blijkt uit een opinieonderzoek van dagblad De Gelderlander, uit­gevoerd door Tangram Advies & Onderzoek in Zeist. Aan het repre­sentatieve onderzoek deden 324 Arnhemmers van 16 jaar en ouder mee. Het onderzoek komt aan de vooravond van het Stadsdebat over de grootste kerk van Arnhem, dinsdag in de kerk. Dat debat is een podium voor de discussie die al enige tijd gaande is over de vraag of de beoogde restauratie van de Eusebiuskerk – in de jaren negentig ook al eens onder han­den genomen – tegen elke prijs moet doorgaan en of er draagvlak voor is onder de bevolking.
Op voorhand is duidelijk dat meer­dere partijen – rijk, gemeentelijke overheid, burgers – op de een of andere manier aan de restauratie zouden moeten bijdragen

‘Eusebius moet blijven’
Hij mag dan letterlijk door de tand des tijds zijn aangevreten, afge­schreven is hij nog niet, die ouwe Eusebius. Zoveel valt op te maken uit het opinieonderzoek dat dagblad De Gelderlander liet uitvoeren onder de bevolking van Arnhem. In de stad lieten verschil­lende voor- en tegenstanders van restauratie van de kerk zich al ho­ren, maar ‘de gewone Ernemmer’, van Geitenkamp tot Schuytgraaf, hield zich overwegend stil.
Tot nu. De 324 Arnhemmers die meededen aan het onderzoek van De Gelderlander laten er geen mis­verstand over bestaan: de Eusebius moet blijven. De vraag of zij het eens zijn met de geplande opknap­beurt van de kerk wordt door 84 procent met ‘ ja’ beantwoord. De kerk gaat hen aan het hart – en hij staat er ook echt niet voor jan met de korte achternaam bij, getuige het feit dat vrijwel iedereen hem kent en weet dat-ie in verval is en onderhoud behoeft, zo blijkt.

Niet zoveel geld
Dat er mogelijks zelfs 80 miljoen euro nodig is om dat verval te stop­pen, gaat een deel van de onder­vraagden evenwel te ver. Van de voorstanders van restauratie zegt 59 procent dat die dan niét zoveel geld mag gaan kosten. En als het op betalen aankomt, laat 41 pro­cent van de voorstanders weten zelf een steentje te willen bijdra­gen, liefst in de vorm van een vrij­willige persoonlijke bijdrage of een heffing via de gemeentelijke belastingen. De meerderheid – 59 procent – vindt echter dat de reke­ning bij het rijk en – of de gemeen­te moet worden neergelegd.

Geen sloop
Omdat in de stad spontaan stem­men opgaan om de kerk niet te res­taureren, maar te slopen of tot ruï­ne te laten vervallen, kregen de Arnhemmers ook de vraag voorge­legd: wat vindt u dat er met de Eu­sebiuskerk zou moeten gebeuren?
Ook dan kiest een ruime meerder­heid (69 procent) voor restauratie.
Slechts 14 procent opteert voor sloop en maar 9 procent voor ver­val. De overige 9 procent geeft aan het niet te weten.

Cultuurhistorisch icoon
Dat de Eusebiuskerk niet zomaar een kerk is, leert deze enquête ook. Voor 71 procent van de Arn­hemmers is de kerk een cultuurhis­torisch icoon van de stad. Met na­me voor de ouderen staat de kerk ook symbool voor de wederop­bouw van de stad na de Slag om Arnhem in 1944: 53 procent van de zestigplussers geeft dit aan.
Voor jongere generaties geldt dat veel minder, om precies te zijn voor 19 procent van de 16- tot 30-jarigen.

Steigerdoek
Dat het icoon is ingepakt in steiger­doek, met afbeelding van de toren, zegt 94 procent met eigen ogen te hebben gezien. Twee derde van hen beschouwt het als een redelijk stijvolle oplossing om het renova­tiewerk aan het zicht te onttrek­ken.
Een op de drie mensen is min­der enthousiast en vindt het geen stijlvolle oplossing (18 procent) dan wel een afschuwelijke oplos­sing (14 procent). Zij moeten mis­schien wel vijftien jaar geduld heb­ben. Zolang duurt het voordat het doek eraf gaat en de toren is geres­taureerd. IJs en weder dienende. 

Kunst en cultuur
Wat moeten we doen met de Eusebiuskerk als-ie wordt opgeknapt? Welke nieuwe rendabe­le bestemming is er aan het ge­bouw te geven? Dat is de vraag die op tafel ligt, als het gaat om de toe­komst van het gebouw. De Arn­hemmers die meededen aan het opinieonderzoek van De Gelderlan­der kregen de vraag ook voorge­legd en mochten er een open ant­woordop geven.
Opvallend is dat vaak een bestem­ming in de sector kunst en cultuur wordt genoemd, zoals een mu­seum (met eventueel aandacht voor de historie van de kerk en/of de stad), concertzaal, theater, pop­podium, (multifunctionele) exposi­tieruimte, galerie( s), cultureel cen­trum of een combinatie van deze functies, waarbij een aantal ook graag de mogelijkheid van kerk­diensten overeind houdt. Een van de respondenten suggereert van de Eusebiuskerk een veelzijdige cultu­rele tempel met landelijke uitstra­ling te maken, waar altijd wat te doen is: de Eusebiusscene (spreek uit: Eusebiuszien).

Museum, disco, feesttent, kerk
Andere ondervraagden zien de Eu­sebiuskerk een toekomst tegemoet gaan als locatie voor beurzen, (be­drijfs) feesten, trouwpartijen, huldi­gingen, evenementen, markten, vergaderingen en symposia. Ook vaak genoemd: een toekomst waar­in de kerk geheel dan wel gedeelte­lijk is omgetoverd in horecafacili­teit, met restaurant ( bijvoorbeeld in het hogere deel of op de begane grond, met terrasje aan de zijkant van de kerk) of hotel.
De Eusebiuskerk wordt echter ook beschouwd als een potentiële woonlocatie. Een aantal Arnhem­mers ziet er woningen of apparte­menten in gebouwd worden.

Maar stel nu dat de kerk wordt ge­sloopt? Wat – zo vroegen we in het Gelderlander-onderzoek – zou er dan met de locatie van de kerk moeten gebeuren? Die vraag maakt het ongeremd denken pas echt los, zo blijkt uit de antwoorden. Mu­seum, marktplein, kunstpodium, parkeerterrein, cultureel centrum, terrasjes, park, nieuwe schouw­burg, overdekte markt: de opties voor zo’n lege ruimte op zo’n cen­trale plek zijn legio. Ook genoemd en het overdenken waard: de kerk weg, maar de toren overeind hou­den, de toren weg, maar het schip restaureren en tot uitgaansgelegen­heid bombarderen, een monumen­tale gedenklocatie, een nieuwe to­ren en de locatie gebruiken voor een uitbreiding van het ambitieuze Rijnboogproject dat de band tus­sen de stad en de rivier de Rijn moet versterken.

(Bron: De Gelderlander, 1 oktober 2011)