Kosten Eusebius spectaculair lager

De restauratiekosten van de Eusebius vallen spectaculair lager uit.

De toren is in betere conditie dan gedacht.

ARNHEM –De restauratiekosten van de Arnhemse Eusebiuskerk vallen fors lager uit dan gedacht. De kerk kan, naar nu blijkt, voor 27 miljoen euro in volle glorie worden hersteld.

Dat is minder dan de helft vanhet oorspronkelijke bedrag. In 2009 werden de kosten om de Eu­sebiuskerk te restaureren nog op minstens 80 miljoen euro ge­raamd. Voorzitter Hans Winters van het stichtingsbestuur en Euse­bius- directeur Bert de Jong van de Stichting Eusebius Arnhem spreken van een doorbraak.

Uit onderzoek blijkt dat de condi­tie van de kerktoren veel beter is dan eerder werd gedacht. Daar­door hoeft niet al het natuursteen te worden vervangen. Dat scheelt enorm aan de restauratiekosten. In plaats van 32 miljoen, wordt de toren voor 14 miljoen euro in oude luister hersteld. Ook aan het kerkgebouw zelf hoeft veel min­der te worden opgeknapt.

De totale restauratie kan boven­dien al over zes jaar klaar zijn, vier jaar eerder dan gepland.

vervolg
Tot op de spijker opnieuw berekend 

ARNHEM -Zeker 80 miljoen, mis­schien zelfs 100 miljoen euro. In 2009, toen de steigers rond de Eu­sebiuskerk werden opgetrokken, werden astronomische bedragen genoemd om de Arnhemse kerk in volle glorie te herstellen.

Restauratie van de driekruisige ba­siliek was direct noodzakelijk. Ver­weerd en poreus geworden na­tuursteen brokkelde spontaan van de kerk af. Op de torenhoge restauratiekosten werd geschrok­ken gereageerd. „Slopen die kerk”, riepen veel Arnhemmers. Vier jaar later hangt de vlag er anders bij. Niet alleen is het bovenste deel van de kerktoren – de lan­taarn – vrijwel klaar.

Vrijdag maakt de Stichting Euse­bius Arnhem bekend dat de kerk al voor 27 miljoen kan worden ge­red. Hoe kan dat?Voorzitter Hans Winters van de Stichting Eusebius Arnhem ver­klaart het verschil door een hernieuwde eendrachtige samenwerking van álle betrokken partijen en specialisten. Tot op de spijker is het bestaande restauratieplan opnieuw doorgelicht, zegt Win­ters. Op verzoek van het stich­tingsbestuur gingen ze allemaal om tafel. De architect, de aanne­mer, de steenhouwer, de onder­zoekers van TNO, de uitvoerder, ambtenaren, de monumenten­diensten van de Rijksdienst en de gemeente. Op basis van gelijk­waardigheid deelden ze hun ken­nis en onderzochten ze de restau­ratie. „Dat samenwerkingsproces noemen we ketenintegratie”, zegt Winters. „Het is een proces van aanden geweest. Het vergt lef en onderling vertrouwen, omdat je de onderlinge hiërarchie moet durven loslaten.” De gezamenlij­ke inspanning leverde een specta­culair vervolgplan op, waardoor de restauratie nog maar een kwart kost van het oorspronkelijk geraamde bedrag. „Met de garan­tie dat de kwaliteit niet in het ge­ding komt”, benadrukt Winters.

De kerktoren blijkt in betere con­ditie dan gedacht. De toren wordt zodanig gerestaureerd dat de ko­mende dertig jaar geen onder­houd meer nodig is.
Nadat de Slag om Arnhem de Eu­sebius in 1944 veranderde in een zwartgeblakerde ruïne, werd de toren in de jaren zestig vrijwel ge­heel opnieuw opgetrokken.

Het casco van baksteen werd tij­dens de wederopbouw aange­kleed met natuursteen. Het Ettrin­ger Tuf werd bij andere naoorlog­se restauraties ook in het kerk­schip veel verwerkt. Helaas kan de Duitse tufsteen slecht tegen vocht en snelwisselende tempera­turen.

Winters: „Toch hoeven we alleen de hoeken van de toren te vervan­gen. Die zitten los. De vlakke ste­nen aan de buitenkant, het zoge­heten paramentwerk, kunnen gro­tendeels blijven zitten. Dat scheelt enorm in de kosten. In plaats van 32 miljoen is er 14 mil­joen nodig.” Ook aan de kerk zelf hoeft minder te worden gerestau­reerd. Alleen de westkant van de laat-gotische kerk verkeert in slechte staat. „In ‘44 zijn daar de brokstukken van de ingestorte to­ren bovenop gevallen.”

De rest van het kerkschip kan over twintig jaar worden aange­pakt. Het werk aan de toren vergt vier jaar. De herstelklus aan de kerk duurt twee jaar.De restauratie moet binnen zes jaar zijn afgerond, waarschuwt Winters. „Bij elk jaar vertraging zullen de kosten per jaar oplopen tot 7 ton per jaar.”

(Bron: De Gelderlander, 4 april 2013)