Tickets

Stichting Eusebius Arnhem

De Stichting Eusebius Arnhem (SEA) is verantwoordelijk voor het behoud en de exploitatie van de Grote of Eusebiuskerk in Arnhem. Voor het onderhoud en de activiteiten in de kerk is een kleine, professionele staf verantwoordelijk. De professionele staf wordt ondersteund door een groot aantal vrijwilligers.

Ambities

Stichting Eusebius Arnhem stelt zichzelf een ambitieus doel om van de grondig gerestaureerde kerk een culturele topbeleving te maken. De toekomstplannen zijn vastgelegd in een Ondernemingsplan 2021-2024.

In de Jaarrekening en bestuursverslag 2023 zijn de activiteiten en het financiële resultaat van het vorige jaar vastgelegd.

Stichting Eusebius Arnhem is Green Key gecertificeerd.

ANBI

De Stichting Eusebius Arnhem is opgenomen in het register van erkende culturele ANBI-instellingen (Algemeen Nut Beogende Instelling), zodat donaties, schenkingen en legaten in beginsel vallen binnen de door de fiscus gestelde voorwaarden voor belastingaftrek.

De overheid stimuleert het geefgedrag van particulieren en bedrijven met een aantal fiscaal gunstige maatregelen die in de Geefwet van 1 januari 2012 zijn opgenomen. Deze Geefwet geldt voor culturele instellingen met een ANBI status.

RSIN: 800807765. Standaardformulier publicatieplicht.

Bestuur

  • Peter Ruigrok, voorzitter
  • Dorien van Leeuwen, vicevoorzitter/secretaris
  • Bert Wanschers, penningmeester
  • José Jochemsen- Vernooij
  • Willem Vierdag
  • Tiana Wilhelm

Het bestuur is onbezoldigd.

Bedrijfsleiding