Stichting Eusebius Arnhem

De Stichting Eusebius Arnhem (SEA) is verantwoordelijk voor het behoud en de exploitatie van de Grote of Eusebiuskerk in Arnhem. Voor het onderhoud en de activiteiten in de kerk is een kleine, professionele staf verantwoordelijk. De professionele staf wordt ondersteund door een groot aantal vrijwilligers.

Ambities

Stichting Eusebius Arnhem stelt zichzelf een ambitieus doel om van de grondig gerestaureerde kerk een culturele topbeleving te maken. De toekomstplannen zijn vastgelegd in een Ondernemingsplan 2021-2024.

In de Jaarrekening en bestuursverslag 2020 is het financiële resultaat van het vorige jaar vastgelegd. De activiteiten staan beschreven in een Activiteitenverslag.

ANBI

De Stichting Eusebius Arnhem is opgenomen in het register van erkende culturele ANBI-instellingen (Algemeen Nut Beogende Instelling), zodat donaties, schenkingen en legaten in beginsel vallen binnen de door de fiscus gestelde voorwaarden voor belastingaftrek.

De overheid stimuleert het geefgedrag van particulieren en bedrijven met een aantal fiscaal gunstige maatregelen die in de Geefwet van 1 januari 2012 zijn opgenomen. Deze Geefwet geldt voor culturele instellingen met een ANBI status.

RSIN: 800807765

Bestuur

  • Peter Ruigrok, voorzitter
  • Peter Berns, vicevoorzitter/secretaris
  • Wim Hoksbergen, penningmeester
  • Dorien van Leeuwen
  • José Jochemsen- Vernooij
  • Gert Roelofsen
  • Willem Vierdag

Conform artikel 3.4  van de statuten van de Stichting Eusebius Arnhem worden de bestuursleden benoemd voor een periode van 4 jaar. Zij  kunnen eenmaal worden herbenoemd met een periode van 4 jaar. Alleen in bijzondere omstandigheden kan een bestuurslid tweemaal worden herbenoemd. Onder bijzondere omstandigheden worden verstaan redenen van continuïteit van bestuur en continuïteit van speciale bestuurlijke expertise die niet eenvoudig is te vervangen. Deze uitzonderingsbepaling zal bij de eerstkomende statutenwijziging in 2022 worden geschrapt, om de statuten van de Stichting Eusebius Arnhem geheel in lijn te brengen met de Code Governance Cultuur.

Het bestuur is onbezoldigd.

Bedrijfsleiding

Restauratie